Vedtægter

Vedtægter for Chance2change

 

§1 Foreningens navn

  • 1 Chance2change (Chance2change.dk)

 

 

§2 Foreningens hjemsted

  • 2 Holstebro, 7500. Danmark.

 

 

§3 Foreningens formål

  1. Forebyggelse af sociale problemer.

 

2. Udførelse af socialt frivilligt arbejde lokalt og internationalt.

 

  1. Anskaffelse af midler til at støtte lokale og internationale projekter.

 

  1. Viderebringe viden.

 

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

 

4.2 Indmeldelse sker ved henvendelse til en af bestyrelsesmedlemmerne.

 

4.3 Udmeldelse sker ved henvendelse til en af bestyrelsesmedlemmerne.

 

4.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen.

 

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

 

5.4 Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.

 

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Forslag til handlingsplan og budget

Valg af bestyrelse og suppleant

Evt.

 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 50% af medlemmerne ønsker det.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

 

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges

 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret afsluttes ultimo året (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende.

 

 

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

§10 Kontingent/donation

10.1 Det er tilladt at være medlem af Chance2change uden at betale kontingent.

10.2 Medlemmerne kan betale kontingent på 25,-, 50,- og 100,- kroner på månedsbasis til foreningens nem-konto eller dertil knyttede mobilepay box.

10.3 Økonomiske donationer kan ske til foreningens nem-konto eller dertil knyttede mobilepay box..

10.4 Materielle donationer kan arrangeres ved henvendelse til en i bestyrelsen.

 

 

§11 Vedtægts ændringer

11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

 

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.